PRIVACY VERKLARING TARIFERING

Uw privacy is van essentieel belang voor beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging (hierna genoemd “De Westvlaamse Apothekersvereniging”). Deze Privacy Verklaring Tarifering (hierna genoemd “Privacy Verklaring Tarifering”) beschrijft de handelswijze van De Westvlaamse Apothekersvereniging bij het verwerken van persoonsgegevens in uitvoering van haar tariferingsactiviteiten.

Deze Privacy Verklaring Tarifering is onder meer van toepassing op (i) de websites https://www.dewestvlaamse.be, portaal.dewestvlaamse.be en https://dwvlonweb.dewestvlaamse.be (hierna genoemd de “Website(s)”, (ii) het betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging en (iii) de relatie tussen De Westvlaamse Apothekersvereniging en de leden van de tariferingsdienst.

De Westvlaamse Apothekersvereniging wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Deze Privacy Verklaring Tarifering bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelt, alsook over de wijze waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het toetreden tot de tariferingsdienst van De Westvlaamse Apothekersvereniging, het aanmaken van een account, het bezoeken van de Websites, alsook het betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring Tarifering en aldus van de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring Tarifering te lezen in samenhang met de cookie policy en de legal disclaimer van De Westvlaamse Apothekersvereniging.


I. Soorten persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging kan volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken, zowel van u, als van uw medewerkers, patiënten en zorgverleners waarmee u in contact komt:

 • Naam en voornaam natuurlijke persoon
 • Naam apotheek / praktijk / bedrijfsnaam
 • Accountnaam en wachtwoord
 • Persoonlijk adres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast / gsm)
 • Fax
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • RIZIV-nummer
 • INSZ-nummer
 • BTW-nummer
 • APB-nummer
 • Bandagisterienummer
 • Betaalgegevens
 • Nummerplaat wagen
 • Medische gegevens, inclusief patiëntengegevens
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Websites (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Websites, uw surfgedrag op de Websites)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van De Westvlaamse Apothekersvereniging
 • Camerabeelden
De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelt automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Websites en de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging. Zo zal De Westvlaamse Apothekersvereniging bijvoorbeeld automatisch loggen welke onderdelen van de Websites u bezoekt, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke pagina’s u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Websites, alsook wat uw IP-adres is. De Westvlaamse Apothekersvereniging kan u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat De Westvlaamse Apothekersvereniging toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Websites.


II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Bezoek van de Websites;
 • Het aanmaken van een account op de Websites van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het ondertekenen van de toetredingsakte tot de tariferingsdienst van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het aansluiten bij de beroepsvereniging;
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging, al dan niet middels de Websites, en al dan niet via een mobiel apparaat (bijvoorbeeld het uploaden / bezorgen van gegevens met oog op de tarificatiediensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging);
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Websites);
 • Het inschrijven voor activiteiten of events van De Westvlaamse Apothekersvereniging (al dan niet via de Websites);
 • De verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, wanneer u beroep doet op de klantenservice van De Westvlaamse Apothekersvereniging of wanneer u uw wachtwoord herstelt);
 • Correspondentie met en uitgaande van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het opvragen van een offerte of informatie omtrent de dienstverlening van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het uitwisselen van business cards.
De door De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Websites, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.


III. Gebruik persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan;
 • De uitvoering van de overeenkomst met De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het leveren van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het leveren van support;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verzenden van informatie over diensten, producten en aanbiedingen van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Websites;
 • Statistische doeleinden;
 • De opmaak van een offerte of informatieverstrekking omtrent de dienstverlening van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken;
 • De deelname aan een activiteit of event van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • De registratie van bezoekers van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging.
De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met De Westvlaamse Apothekersvereniging of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Westvlaamse Apothekersvereniging rust.
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Westvlaamse Apothekersvereniging of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u minderjarig bent.
Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden verwerkt op grond van één van de volgende bijzondere rechtsgronden:
 • De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten.
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim.
 • De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor één of meer welbepaalde doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene (of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van De Westvlaamse Apothekersvereniging of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover dit is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt.


IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De Westvlaamse Apothekersvereniging zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, in uitvoering van de tarificatiediensten, voor webservices, voor onderhoudswerken, voor verwerking van betalingen).

Indien het noodzakelijk is dat De Westvlaamse Apothekersvereniging in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring Tarifering.

Het is mogelijk dat De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de mutualiteiten, de landsbond, het RIZIV, het APB, OCMW’s, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, externe IT-consultants, softwareleveranciers, dienstverleners in het kader van hostingactiviteiten en datacenters;
 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer De Westvlaamse Apothekersvereniging hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Wanneer De Westvlaamse Apothekersvereniging of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die De Westvlaamse Apothekersvereniging heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.


V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring Tarifering onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.


VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (De Westvlaamse Apothekersvereniging wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@dewestvlaamse.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan De Westvlaamse Apothekersvereniging te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk ogenblik intrekken. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van De Westvlaamse Apothekersvereniging.


VIII. Beveiliging persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De Westvlaamse Apothekersvereniging zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van De Westvlaamse Apothekersvereniging, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat De Westvlaamse Apothekersvereniging in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. De Westvlaamse Apothekersvereniging zal nooit vragen om uw wachtwoord, u bent nooit gehouden om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. De Westvlaamse Apothekersvereniging raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met De Westvlaamse Apothekersvereniging.


IX. Update Privacy Verklaring Tarifering

De Westvlaamse Apothekersvereniging is gerechtigd om deze Privacy Verklaring Tarifering te updaten door een nieuwe versie op de Websites te plaatsen of u hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen (bijvoorbeeld door het ophangen van de nieuwe Privacy Verklaring Tarifering in de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging).

Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring Tarifering wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.


X. Verwijzingen naar andere websites

De Websites kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De Westvlaamse Apothekersvereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.


XI. Contactgegevens

Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft, gelieve De Westvlaamse Apothekersvereniging te contacteren:

Beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging
Kwadestraat 153 bus 1
8800 Roeselare

dpo@dewestvlaamse.be

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging uw gegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.